زبان ماشین و اسمبلی

جزوه زبان ماشین
نرم افزار شبیه ساز
25 برنامه آموزشی

10 ماکرو آماده